TFA Dostmann 4er Set Digitales Thermo-Hygrometer mit Komfortzone Thermo-hygrometer White

  • Item no.: 2473648
  • Manufacturer no.: 30.5053.02.04
  • EAN: 4009816036728

TFA Dostmann 30.5053.02.04 Thermo-hygrometer 4 pc(s)

  • Item no.: 2473648
  • Manufacturer no.: 30.5053.02.04
  • EAN: 4009816036728

TFA Dostmann 30.5053.02.04 Thermo-hygrometer 4 pc(s)

Similar products